Kontaktgroep industrie & dienstverlening landgraaf (KIDL)

De Kontaktgroep Industrie & Dienstverlening Landgraaf richt zich op kleine en grote bedrijven in de industriële en zakelijke dienstverlening die een zakelijke betrokkenheid hebben bij Landgraaf en die geïnteresseerd zijn in het uitwisselen van informatie in een informele sfeer.

Doelstelling van de Kontaktgroep is het verbeteren van de contacten tussen bedrijven in de industrie en dienstverlening in en rondom Landgraaf. Hiertoe organiseren zij 3 tot 4 (lunch)bijeenkomsten per jaar waarbij sprekers worden uitgenodigd of waarbij bedrijven worden bezocht. Na afloop is er een lunch of borrel om zo nieuwe relaties te laten ontstaan en bestaande relaties te onderhouden. Tevens is er jaarlijks een bijeenkomst met hun zuster contactgroepen, KIDB (Brunssum), KIDK (Kerkrade). Om nog meer synergie te creëren, zijn wij een samenwerking aangegaan met deze contactgroep. Als lid van

Ondernemersvereniging Abdissenbosch/ Strijthagen bent u automatisch ook lid van KIDL.

 

De Kontaktgroep KIDL stelt zich niet op als belangenvereniging, hiertoe verwijzen zij naar OVAS. Het KIDL heeft, zoals eerder aangegeven, het onderhouden van (in)formele contacten (sociëteitsgedachte) tot doelstelling. Bij deze contacten is steeds een afvaardiging van de gemeente Landgraaf aanwezig. Het KIDL hecht grote waarde aan deze contacten met de gemeente. Inmiddels telt KIDL ruim 100 leden, werkzaam in diverse branches en vakgebieden.

Meer informatie? >

Bedrijventerreinen Management Parkstad Limburg (BTM)

Goed georganiseerde en vitale bedrijventerreinen leveren een cruciale bijdrage aan de plaatselijke of regionale economie. Zij bieden werkgelegenheid en zijn een visitekaartje voor zowel de gemeente als de bedrijven die er gevestigd zijn, maar ook voor de vastgoedeigenaren!

 

De belangrijkste taak van BTM is dan ook het creëren van draagvlak. Zonder draagvlak komen ideeën en projecten niet verder dan het papier waaraan zij zijn toevertrouwd.

 

Communicatie is daarbij de sleutel tot succes. Onze bedrijventerreinmanagers staan midden in het werkveld en weten vanuit hun ervaring zowel grote bedrijven als middelgrote en kleinere ondernemingen in de samenwerking te betrekken. Of het nu gaat om revitaliserings- of herstructureringsprojecten, beveiliging of afvalmanagement. BTM kanaliseert behoeften en beleid, organiseert en regisseert!

 

De ondernemers uit Landgraaf worden binnen het bestuur van BTM vertegenwoordigd door Peter Jeurissen.

Naar website BTM >

De Gemeente Landgraaf streeft naar de economische structuurversterking van Parkstad Limburg en in het bijzonder van de gemeente Landgraaf. Hierbij is er speciaal aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, duurzaamheid en de toeristisch- recreatieve sector.

Naast het verbeteren van de dienstverlening aan starters en gevestigde ondernemers, zijn ook de kwaliteitsverbetering van de bedrijventerreinen en het stimuleren van innovatieve initiatieven, speerpunten van het gemeentelijk beleid.

In Landgraaf bestaan diverse samenwerkingsverbanden tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en overheid. Gemeente Landgraaf onderkent het belang van deze samenwerking, omdat deze bijdraagt aan een positief ondernemersklimaat. Ze spreekt het bestuur van OVAS jaarlijks 2 maal alle actuele zaken aangaande de bedrijventerreinen met een afvaardiging van het college van B&W en gemeente ambtenaren.

 

Naar website Landgraaf >

Copyright © 2015 OVAS